لینک های ضروری
اساسنامه
اساسنامه موسسه بنیاد حامیان دانشگاه یزد