دسترسی سریع
مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه بیست و پنجمین نشست عادی هیأت امنا دانشگاه یزد
صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی هیأت امنا دانشگاه یزد