لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-آگهی تجدید مزایده عمومی  دو دستگاه اتوبوس و وانت
دانشگاه یزد درنظر دارد دو دستگاه اتوبوس ویک دستگاه وانت مزدا دوکابین از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به 97/85/20822مورخ 98/7/29 به فروش برساند .
[30 مهر]   [228 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی خرید ،حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه سلف آفتاب
دانشگاه یزد در نظر دارد خرید ،حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه سلف آفتاب واقع در سایت اصلی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به استناد مجوز شماره 19003 /98/85 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir را به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[23 مهر]   [229 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده عمومی
دانشگاه یزد درنظر دارد دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه وانت مزدا دو کابین خود را از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 97/85/17436 مورخ 98/7/6 به فروش برساند .
[9 مهر]   [306 بازدید]
اطلاعیه-اطلاعیه تمدید مهلت تحویل اسناد استعلام
تحویل اسناد استعلام های اجرای پروژه های احداث زمین اسکیت سرای دانشجویی خواهران و همچنین استعلام زمین چمن سرای دانشجویی برادران تمدید شد.
[2 شهريور]   [293 بازدید]
اطلاعیه-اسناد استعلام واگذاری مراکز محاسبات دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مربوط به راهبری و نگهداری و سرویس کلیه تجهیزات را بر اساس شرح اسنادبه شرکتهاو اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذلر نماید
[26 مرداد]   [331 بازدید]
اطلاعیه-اسناد استعلام احداث زمین اسکیت سرای دانشجویی خواهران
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای احداث زمین اسکیت سرای دانشجویی خواهران ، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
[26 مرداد]   [222 بازدید]
اطلاعیه-اسناد استعلام اجرای زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی برادران
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای زمین چمن مصنوعی سرای دانشجویی برادران را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
[26 مرداد]   [236 بازدید]