لینک های ضروری
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری، راهبری وتوسعه فضای سبز دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری نگهداری، راهبری وتوسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران، سرای برادران، پردیس آزادی، دانشکده معماری و پردیس مهریز را به صورت حجمی را به استناد مجوز شماره 33527/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [63 بازدید]
اطلاعیه- فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه امور خدماتی ساختمانهای مرتبط با سراهای خواهران
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده) ساختمانهای مرتبط با سراهای خواهران (خوابگاه )را به استناد مجوز شماره 33452/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [37 بازدید]
اطلاعیه- فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه  امور خدماتی ساختمانهای پردیس فنی و مهندسی، علوم، علوم انسانی و دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای پردیس فنی و مهندسی، علوم، علوم انسانی و دانشکده منابع طبیعی را به استناد مجوز شماره 33279/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [40 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه  امور خدماتی ساختمانهای مرتبط با سراهای برادران
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای مرتبط با سراهای برادران (خوابگاه )را به استناد مجوز شماره 33390/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [23 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه  امور خدماتی ساختمانهای پردیس آزادی ،مهریز ،دانشکده معماری
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده ساختمانهای پردیس آزادی ،مهریز ،دانشکده معماری و.. را به استناد مجوز شماره 33279/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [28 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری راهبری خدمات  فنی، آزمایشگاهی، آموزشی، کارگاهی
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری راهبری خدمات فنی ،آزمایشگاهی ،آموزشی ،کارگاهی و... را به استناد مجوز شماره 33189/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[22 اسفند]   [109 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه  امور خدماتی ساختمانهای پردیس ستادی
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فنی ساده) ساختمانهای پردیس ستادی را به استناد مجوز شماره 33189/85/97از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[22 اسفند]   [76 بازدید]