لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-فراخوان آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای خرید مواد اولیه ، طبخ وتوزیع غذای دانشجویی دانشگاه را در نیمسال تحصیلی جدید (بهمن 98)را به استناد مجوز شماره 29919/85/98مورخ 98/10/10 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[14 دي]   [414 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی پروژه بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه را به استناد مجوز شماره 36/98مورخ 98/9/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[9 دي]   [166 بازدید]
اطلاعیه-تجدیدمناقصه عمومی پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور واقع در دانشکده هنر و معماری را به استناد مجوز شماره 26178/85/98 مورخ 98/9/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[9 دي]   [119 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X) ویک دستگاه XRFآزمایشگاهی بمدت یکسال
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X) یک دستگاه XRFآزمایشگاهی بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 27017/85/98مورخ 98/9/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[23 آذر]   [371 بازدید]
اطلاعیه-برآورد مناقصه خانه شفیع پور
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه عمومی پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور به شماره 26178/85/98 مورخ 98/9/12 می رساند :
[23 آذر]   [324 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه ساخت ،نصب وراه اندازی پست کمپکت 20 کیلو ولت آمفی تئاتر دانشگاه را به استناد مجوز شماره 26411/85/98مورخ 98/9/13از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[16 آذر]   [312 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور واقع در دانشکده هنر ومعماری را به استناد مجوز شماره 26178/85/98مورخ 98/9/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[16 آذر]   [265 بازدید]