لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی راهبری وتوسعه فضای سبز دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری نگهداری ، راهبری و توسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران، سرای برادران، پردیس آزادی، دانشکده معماری و پردیس مهریز را به استناد مجوز شماره 38362/85/98از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [179 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده اجاره رستوران مهتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره رستوران مهتاب واقع در سایت اصلی از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 38056/85/98مورخ 98/12/20از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[20 اسفند]   [451 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه راهبری کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه و بهداشت
دانشگاه یزد در نظر واگذاری راهبری خدمات فنی ،آزمایشگاهی ،آموزشی ،کارگاهی و... را را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره37716/85/98مورخ 98/12/13از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .
[20 اسفند]   [186 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه تنظیف ساختمان های سایت اصلی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال و مراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سایت اصلی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37824/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید
[20 اسفند]   [153 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه تنظیف ساختمان های متفرقه
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در پردیس مهریز –پردیس آزادی و دانشکده هنر ومعماری دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37830/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .
[20 اسفند]   [144 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه تنظیف خوابگاه های دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سراهای دانشجویی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37827/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .
[20 اسفند]   [201 بازدید]
اطلاعیه-آگهی تجدید  مناقصه عمومی بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه را به استناد مجوز شماره 36/98مورخ 98/9/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[6 بهمن]   [357 بازدید]