لینک های ضروری
مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده-اسناد استعلام تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان‌های موجود را تا پایان مردادماه بر اساس فهرست بهای سال ۹۸ و شرح خدمات پیوست و با شرایط ذیل به شرکت‌های ذیصلاح که توانایی انجام را دارند واگذار نماید.
[23 ارديبهشت]   [133 بازدید]
مناقصه و مزایده-استعلام اجرای خط هوایی در مجموعه پردیس ابرکوه
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به اجرای خط هوایی ۲۰ کیلو ولت به طور تقریبی ۱۱۰ متر به همراه نصب تجهیزات ترانس و تابلو و کابل‌های مربوطه و برق‌رسانی در مجموعه پردیس ابرکوه مطابق مشخصات و برآورد پیوست بر اساس شرایط ذیل از طریق اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از شرکت برق که توانایی انجام کار را دارند اقدام نماید.
[23 ارديبهشت]   [218 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی مزایده اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 3603/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [203 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری احداث ساختمان  خدماتی احمدی روشن
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن را به استناد مجوز شماره 3492/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۵از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [133 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری پروژه احداث ساختمان فناوری دانشگاه را به استناد مجوز شماره 853/85/98 مورخ ۹۸/۲/۱۱از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[17 ارديبهشت]   [139 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد بخشی از خرید پهنای باند اینترنت دانشگاه را به استناد مجوز شماره 1499/85/98 مورخ ۹۸/۱/۳۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[2 ارديبهشت]   [191 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات روابط عمومی دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری خدمات روابط عمومی دانشگاه را به استناد مجوز شماره 381/85/98 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[24 فروردين]   [135 بازدید]