دسترسی سریع
lab آزمایشگاه تربیت بدنی
مرضیه کشفی
۳۱۲۳۳۲۸۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان عدل
بخش تربیت بدنی

lab آزمایشگاه روانشناسی
-
۳۱۲۳۲۰۵۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
- -
مرکز مشاوره
بخش علوم تربیتی