دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | امور شاهد و ایثارگر | افراد | کارکنان
f.jafari [at] staff.yazd.ac.ir
-
31232722
کارشناس امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
mh.dehghani [at] staff.yazd.ac.ir
-
31233364
مسئول طرح استاد مشاور و کانون علمی و فرهنگی ستاد شاهد